Dracula


Kolem r.1440 se na území Valašska, ležícím v dnešním Rumunsku, objevil rytíř Vlad III., který sváděl tvrdé boje s tureckými nájezdníky. Rytíř nosil na svém štítu a na korouhvi symbol zlatého draka, což byla pocta, kterou mu udělil římský císař podle starobylého zvyku, zavedeného již císařem Konstantinem. Drak se latinsky řekne "dracon", ale valašští horalé si toto slovo změnili na "dracul" - odpovídalo to totiž lépe jejich jazyku. Tímto jménem začali tedy Vlada III. nazývat. Vlad Drakul byl zpočátku bojovník odvážný, později však Turkům ustoupil a jako rukojmí za svou poslušnost jim dal své syny Vlada a Radu.

Mladý
Vlad se narodil roku 1431, strávil mnoho let pod tureckým "dohledem", byl mazlíčkem žen, ale od mužů se mu dostávalo tvrdé výchovy. Často se setkával s ukrutnostmi typu napichování lidí na zaostřený dřevěný kůl atd., jimiž Turci trestali své odpůrce. Je více než pravděpodobné, že právě tyto zážitky z dětství měly na Vladovu osobnost zhoubný vliv. Když se mu totiž podařilo od Turků uprchnout a vrátit se do své vlasti, převzal moc po svém otci a začal vládnout - a to velmi krutě. Mezi lidmi se mu začalo říkat "Drakula", tedy drakův syn.

O Drakulovi se hovoří v mnoha písemnostech, hodnocení jeho osoby se však rozcházejí. Podle jedněch byl hrdina, podle druhých psychopat, další tvrdí, že to byl dobrodinec, jiní zase, že masový vrah. Pravdou je, že byl neohrožený bojovník - nebál se postavit se s hrstkou ozbrojených sedláků mohutné turecké armádě, nad kterou nakonec po mnoha bojích zvítězil a získal tak nezávislost Rumunska. Jeho jméno šířilo děs a byl si toho dobře vědom. Byl vynikající stratég a při boji nebral zajatce. Ve své zemi nastolil právo a pořádek, avšak poněkud drsným způsobem. Za sebemenší přestupek byl trest smrti - nabodení na dřevěný kůl, což Drakula odkoukal v tureckém zajetí a později za své vlády hojně praktikoval. Za své vlády nechal popravit několik desítek tisíc tureckých vojáků a přes 100 000 svých poddaných (tehdy mělo Rumunsko asi 500 000 obyvatel), všechny tímto krutým způsobem.


Jen jednou udělal výjimku - to když se rozhodl zbavit zemi chudoby a žebráků. Udělal to velmi chytře: Sezval žebráky z celé své země k hostině do domu, který dal hned po předkrmu uzavřít a pak zapálit i s hosty. Jedno snad se mu upřít nedá, láska k jeho rodné zemi. V jednom rukopise se o něm hovoří jako o "vampýrovi". Význam tohoto slova již tenkrát lidé velice dobře znali a s dynastií Dráculů byl odjakživa spojován. Dne 20. září 1459 nechal vybudovat na strategickém místě mohutnou pevnost. Tím se navždy vepsal do srdce svého národa, neboť tak založil budoucí hlavní město Rumunska - Bukurešť. První historická listina o založení města s Drákulovým podpisem se dochovala až do dnešních dnů.

Vlad se stal i nadějí křesťanství, neboť on jediný se dokázal postavit proti Turkům a jejich náboženství - islámu. Ale ne však na dlouho. Začali se proti němu bouřit jeho vlastní bojaři. Zatímco ho vojáci neposlouchali, Turci se připravovali na další boj. Schylovalo se k rozhodující bitvě, ve které byl Dracula tureckou přesilou poražen. Jeho armáda byla masově povražděna a on sám se s hrstkou věrných uchýlil na svůj utajený hrad Poenari. Ten stál na příkré skále nedaleko dnešního města Curtea.
To ale nebylo vše. Turci se na jeho sídlo dostali. Vlad by asi dopadl špatně, kdyby jeden z jeho věrných přívrženců nevyslal z protějšího kopce šíp se zprávou o chystaném útoku. Krásná Transylvánka, která s ním trávila tyto těžké chvíle (velmi ji miloval), raději skočila z okna, vyděšena představou, že by se jí zmocnili Turci. Poenar byl dobyt. Družina pobita a hrad vypálen. Drákula se, jako jediný, zachránil. Unikl tajnou podzemní chodbou a uchýlil se pod ochranu krále Matyáše Korvína. Ten mu zpočátku poskytl azyl, ale poté ho také zradil. Uvrhl ho do žaláře a uzavřel s Turky mír. Křesťanská Evropa byla zděšena! Jediný, kdo dokázal bojovat proti vpádům Turků, byl uvězněn. Tehdy nechal Matyáš Korvín o Vladovi sepsat spousty smyšlených spisů o jeho bestialitě a krutosti. Díky této propagandě se Drácula dostal do mnoha lidových pověstí. Byl vězněn více než 10 let v místnosti s vysokou ostrahou. Neměl kam uprchnout. V útrobách vězení čekal na svůj čas. Na čas pomsty nesené na zubech ničícího draka. A jeho čas přišel!

Bylo to roku 1475, kdy jeho bratr Radu umírá na syfilis. Matyáš se ho bál a proto ho z vězení pustil a dokonce mu dal i menší vojsko. Vlad šel od vítězství k vítězství. Krutost jeho armády byla nejobávanější v celé své době. Opět za sebou nechával lesy kůlů s naraženými těly svých nepřátel. Jeho srdce zčernalo hněvem. Zatlačil Turky zpět a osvobodil Valašsko, Dostal se do Bukurešti a získal zpět moc a trůn. Jeho šťastná hvězda zapadla v listopadu 1476, kdy byl obklíčen tureckou armádou v bažinách u Bukurešti a zabit kopím. Jiná verze praví, že mu najatý vrah zezadu usekl hlavu. Tu, zakonzervovanou v medu, poslali sultánovi na důkaz vítězství, a ten ji nechal vystavit na cařihradských hradbách. Bezhlavé tělo bylo pohřbeno v monastýru na ostrůvku Snagov uprostřed stejnojmenného jezera.


Verzí jeho smrti přináší historie hned několik, proto se přesně neví, která je pravdivá. Proč jindy pečliví a bedliví kronikáři uvádějí tak rozporoplné informace? Proč se jeho stopy ztrácí v krvavých stopách pomsty? Tajemství hrobu odhalilo starou keramiku a kosti vlka! Archeologové prý nekopali dosti hluboko a naletěli na trik k ukrytí pravého hrobu až pod hrobem fingovaným. To jsou už jen pouze dohady. Pravdivou skutečností však zůstává, že bylo odkryto na ostrově Snagov ještě několik hrobů, v nichž byla těla pohřbena vestoje, což nebylo doposud nijak vysvětleno. Že by se jednalo o další naleziště upírů?

V jednom z neoznačených hrobů poblíž kaple byly nalezeny zbytky zvláštní hedvábné látky červené barvy a drahé šperky s Draculovým znakem. Relikvie byly tajně a v tichosti dopraveny do bukurešťského muzea. Spatřit je už však nemůžete, neboť po nějakém čase záhadně zmizely...

Památek na Draculův život se dodnes v Rumunsku dá najít celá řada. Ve městě Tirgovišti se dosud zachovala část jeho hradu, obrovská věž Chindia, kde vojvoda zřídil vězení. Pod vápencovými srázy Piatra Crailui (Králův kámen) stojí jeho letní sídlo Bran, jeden z mála zachovalých rumunských hradů. V Sighisoaře se dochoval dům, kde se podle pověsti narodil, a pod svahy Transylvánských Alp stojí na skále vysoko nad řekou Arges zbytky jeho sídelního hradu Poenari, dobytého roku 1462 Turky. V Rumunsku ale dodnes Draculu pokládají za národního hrdinu za jeho podporu proti německým, tureckým a ruským tradicím a utlačovatelům. Ve Wallachii je Vlad opěvován v mnoha písních. Hlavně ve vesnici pod jeho restaurovaným hradem, který je tu jako turistická senzace. Jsou hrdí na jeho činy, ačkoliv se nikdy nestaral o způsob, jakým bojuje...

 Upír, někdy též zvaný vampýr vždy v každém vzbuzuje až strašlivou hrůzu, ale u jiných naopak veliký zájem. Je to temný noční přízrak vstávající v noci z hrobu a sytící se lidskou krví, čímž se drží při životě. Bere na sebe často podobu vlka, netopýra a všech zvířat, kterým vládne. Nejčastěji je ale v podobě člověka - velmi atraktivního muže či ženy s hypnotizujícím pohledem. Lidé od dávných časů věří v upíry a v jejich moc. Naháněli jim hrůzu. Dávali jim různá jména a popisovali je jako krvelačná zvířata, noční stvůry bez srdce a citů, tvory, které zabíjí a nemají stále dost. Je to však pravda? Postupem času se ale i upír kultivoval.

Nejznámější zdobení upíra je neživá bytost vysávající krev z živých smrtelníků. Upíři oproti lidem nesnesou denní světlo, protože sluneční paprsky je mohou zabít. Den tráví upír ve svém hrobu či kobce. V okamžiku kdy zapadne poslední paprsek slunce, vychází na lov, neboť potřebuje zahnat svůj hlad. Jak všichni víme, hlad je převlečená žízeň. Podle některých pramenů je nutno říci, že jednorázové kousnutí nemusí nakazit oběť vampyrismem – to by se totiž celé lidstvo proměnilo v upíry. Odkud pocházejí první zmínky o těchto záhadných bytostech?

 


Tvrdí se, že vampyrismus má počátek až v dobách starého Egypta, nebo je připisován do období Atlantidy. Domněnek existuje však mnoho. Je však jisté, že tu už byl velmi VELMI dříve než všechny tyto zmíněné spekulace. Jeho počátek se ztrácí kdesi ve vzdálené záři pohanských ohňů a prvotních magických rituálů uctívajících život a smrt. Z tohoto uctívání se zrodil mocný vládce Nosferatu - poutník mezi světlem a tmou, životem a smrtí, pradávný nadřazenec nad oběma světy. Je géniem vampýrismu a upírský velekněz...

Ve vývoji Země je snad jisté to, že do Evropy přišel vampýrismus s římskými legiemi, které všude rozsévaly smrt. S nimi přišlo ono tajemné COSI, které připomínalo člověka, ale živilo se to čerstvou krví a nikdy to nezemřelo. Zprávy a zmínky o upírech zaznamenáváme z různých částí světa a to již v nejrannějších kulturách, jako je stará Babylonie, Persie, Indie. Zarážející podobnost upírských mýtů, pocházející z více kulturních oblastí, nás utvrzuje v doměnce, že se, stejně jako v případě čarodějnic, čertů, vodníků a podobných významných mytologických postav, jedná o projevy silného archetypického materiálu. Víra v upíry, jako lidské bytosti, které po smrti vysávají krev svých bližních, byla vůbec nejrozšířenější v zemích slovanských a na Balkánském poloostrově. V českých zemích měl tento "druh upíra" ve starých dobách původní jméno morous podle slabšího stupně útoku upíra, kterým byla noční můra. Nejen Slované, ale už i staří Keltové a jiné národy měli své příběhy a pověsti o upírech.

Jak už jsem se zniňovala, jmen a podob vampyrické bytosti existuje celá řada, my se však budeme zabývat tímto geograficky i kulturně nejbližším "typem". Pokud shrneme získané poznatky o upírech, dostaneme několik základních vlastností :

 

- Po smrti se tělo člověka-upíra nemění, zůstává stejné jako v den smrti.
- V nočních hodinách se vydává na lov, aby získal sílu ke své další existenci.
- Přisuzují se jim nadlidské síly a schopnost proměny ve vlka, netopýra či krysu.
- Upíři nesnáší česnek (ale už to moc nepůsobí - asi si zvykli ;) ).
- Když se stěhuje na jiné místo, vždy si bere svou mateřskou půdu a rakev.
- Zničit upíra lze několika způsoby. Nejlepší a nejjednodušší je spálení těla. Tím dojde ke zničení záchytného bodu, který ho držel na tomto světě a dojde k navázání na přerušený reinkarnační cyklus.
- Druhý způsob je značně morbidní a je jím oddělení hlavy od těla. Tento úkon přivodí přetrhnutí energetických drah a tělo již nelze udržet v neporušeném stavu.
- Další děj je stejný jako u spálení. Probití srdce kolíkem má asi nejmenší účinek (možná žádný), protože zde nedochází k narušení energetické rovnováhy.

 

Teď se zmíním o tzv. energetickém vampyrismu, o kterém se v publikacích moc nepíše. Jeho princip je následující. Kolem každého těla se nachází energetický obal (aura), který dosahuje vzdálenosti několika centimetrů a někdy i několika metrů. Pokud se nachází blízko sebe dva nebo více lidí, tak jejich aury se vzájemně dotýkají. Když se tito lidé cítí vzájemně dobře ve své společnosti, dochází ke vzájemnému dobíjení aury a z toho pramenícím příjemným pocitům ( např. láska dokáže nabíjet auru několikanásobně účinněji než cokoliv jiného).

Častěji dochází k situaci, kdy jeden člověk je nabíjen na úkor ostatních, kteří se v jeho přítomnosti cítí oslabení, chybí jim vůle se vzepřít jeho názorům, atd. Tito lidé jsou typickými upíry dneška. Nejčastěji je nalezneme jak se pohybují v davu, provokují hádky a rozdmychávají různé vášně a nenávisti. V těchto situacích se jejich aura může nabít do obludných rozměrů a tehdy jsou spokojení a šťastni. Napojení na energetické dráhy v těle způsobuje dodávání energie tělu a tím jeho udržování v nepoškozeném stavu. Po určité době dochází ubývání upírových energetických zásob, proto aby mohl dále udržovat sebe i své tělo musí vyrazit za potravou. Upír jako bytost energetická se neživí krví, ale lidskou vitální energií.

Po ukradení energie organismus vykazoval bledost, únavu či známky chudokrevnosti, což byly podobné znaky jako po obrovské ztrátě krve. Dále je třeba upřesnit proč se upír vydává na lov v noci. Je to proto, že za denního světla se pohybuje po venku spousta lidí uvolňují ze sebe energii a tím vzniká spousta turbulencí, které by nepříliš soudržné upírovo tělo roztrhaly. A také upír, aby mohl někoho ovládnout, potřebuje vzbudit strach a ten se za dne velice těžce vzbuzuje.

Dalším důvodem jsou mentální štíty, které si během dne vytváříme, aby jsme se chránili před stresem nebo nepříjemnými událostmi. Tento "energetický upír" se pohybuje podobně jako při astrálním cestování. Pronikání do lidských obydlí proto není pro něho problém. Vyhlédnutou oběť (zpravidla spící) paralyzují a sají energii. Pokud se obět probudí je drcena velkou silou a není se schopna pohnout.

 Udělejte si TEST ;)http://www.magick.cz/spiral/upir_test/

 

Nový nástup upírů
Pavel Přeučil (21. 10. 2003)


V posledních měsících vzrušuje odbornou i laickou veřejnost zpráva o novém nebezpečném viru, nazývaném V5, někdy také K-17, který je jistým způsobem příbuzný viru chřipky, nebo HIV viru vyvolávajícímu zákeřnou nemoc AIDS. Virus V5 využívá k nakažení hostitele stejných cest. V5 je řazen mezi tak zvané retro viry a vyvolává údajně chorobu, zvanou vampýrismus.

Protože onemocnění způsobená přítomností tohoto viru jsou velmi vzácná, nebyla jeho studiu věnována v odborných kruzích náležitá pozornost, objevily se i spekulace, že jeho existence byla záměrně utajována, přestože k jeho objevu už došlo před několika lety v Jižní Africe.
V5 působí díky unikátnímu genu, který mají lidé zakódován ve své genetické stavbě. Účinky nového viru byly testovány na myších a vědci dospěli k ohromujícím závěrům. Legendy o vampýrech by mohly být skutečností.

Genetický útočník
Virus samotný je žijící organismus, forma života. Napadá a poškozuje lidské buňky. V5 napadne buňku a v důsledku toho se mění DNA v této buňce a virus převezme její funkci. Zmíněný retrovirus ukládá v buňkách genetický materiál jako RNA namísto DNA. Genetický materiál RNA je včleněn do hostitelské buňky. Virus potom přebírá funkci buňky a v mnoha případech se mění, nebo adaptuje její DNA. Vždy při procesu dělení hostitelské buňky, vytváří se nová kopie DNA spolu s jeho vlastními geny a virus se dále šíří.
Virus sdílí mnoho společných vlastností s virem HIV. Rozdíl je však v inkubační době. Virus HIV inkubuje v hostiteli výjimečně dlouhou dobu, než choroba propukne a objeví se masívní zasažení organismu, končící smrtí. Virus V5 pracuje v tomto směru odlišně. Téměř ihned po zasažení infekcí se šíří rychle organismem a má bezprostřední efekt. Při napadení se 20 až 30% DNA viru okamžitě přepisuje do hostitelských buněk a nejdramatičtější účinky jsou vidět na imunitním systému.

Chorobu mohou nastartovat i drogy
Vědci zabývající se vampýrismem tvrdí, že vampýři jsou skutečností. Jsou to jedinci, kteří zdědili virus V5, který změnil jejich DNA. Jde o chorobu, která je známá sice od starověku, ale nebyl znám její původce. Teprve moderní věda začíná přicházet na kloub těmto záhadám. Pozoruhodná je i myšlenka, že na genetické změny působí i drogy, například Thalidomid, nebo LSD. Kombinace těchto změn, spolu s oslabením organismu může údajně změnit celkově DNA nakaženého člověka a proces pokračuje dědičnou formou v dalších pokoleních.
Zákeřný virus V5 však způsobuje u nakaženého člověka celou řadu průvodních jevů a nových vlastností, které se připisovaly právě upírům. Je to především větší rozvoj duševních schopností, znásobení fyzické síly, rychlosti, světloplachost, vyšší citlivost na podněty i schopnost strávit bezproblémově lidskou a zvířecí krev. Vzhledem k tomu, že virus se přenáší z rodičů na děti, je prý možné, že existují celé příbuzenské klany, nakažené touto chorobou.

Spící virus
Odborníci hovoří i o spící formě viru V5, která dřímá v dítěti od novorozence po období puberty, kdy se působením katalyzátoru v podobě zvýšené produkce růstového hormonu probudí a začne se aktivně rozmnožovat. V mnoha případech, tak jako u jiných nemocí, se dětský organismus dokáže s nákazou vyrovnat a virus zůstane ve spícím stadiu.
Velká polemika panuje kolem dalších forem přenosu viru, tedy napadením imunitního systému prostřednictvím aplikace nakažené krve. Také zde záleží na dispozicích každého jedince, zda nákaze podlehne, či ne. Tady platí, že dotyčná osoba musí být geneticky méně odolná na virus V5.
Objev nového viru vyvolal velkou polemiku ve všech odborných kruzích. Jedni jej považují jen za určitou modifikaci viru AIDS, jiní hovoří o zcela novém viru, který dřímá skrytě v nemalé části lidské populace.


Choroby vysvětlující vampýrismus z medicinského hlediska

Drákulova nemoc
Tato neobvyklá nemoc známá jako vampýrismus, má lékařský název porfyrie. Svými projevy budila zděšení ve všech historických dobách a dodnes je opředena mnoha záhadami. Je třeba zdůraznit,že porfýrie je genetická vada přeměny látkové. Protože jde o dědičné onemocnění, tak nemůže být přenášeno krví nebo jinou výměnou tělních tekutin, jako například slinami. To už samo o sobě vylučuje legendy o upírech, kteří někoho kousnou a dotyčný se stane upírem sám. Jestliže někdo trpí porfyrií, tak ji v žádném případě nemůže přenášet na ostatní osoby stykem.
Porfyrie je spojena s nedostatkem červených krvinek v krvi. Působením slunečního světla nastává u postiženého jejich rychlý rozpad. Porfyrie může způsobit problémy s trávením, neurologické a psychologické příznaky, jako fotosenzitivitu (nesnášenlivost na slunce nebo jasné světlo), bledé zabarvení kůže, chudokrevnost, případně zvětšení sleziny. Jedním z příznaků je i nadměrné vylučování červených krvinek stolicí a močí, která dostává charakteristické červené zabarvení. Teoreticky by u některých forem porfyrie mělo pomoci nemocným požívání většího množství krve, což by zlepšilo možnosti vlastní krvetvorby..
Jestliže se tedy díváme laicky se na všechny symptomy porfyrie, můžeme oběti této choroby vidět přesně tak, jak si je celé věky představovali lidé v podobě upírů. Jako bledé, mentálně nestále bytosti, které se vyhýbají světlu a lační po krvi. Obecně však jde o chorobu poměrně vzácnou, například ve Spojených státech bylo během jednoho roku ohlášeno pouze na 60 případů.

Katalepsie
Katalepsie je stav zmenšené citlivosti obvykle charakterizované jako dlouhodobá nehybnost. Pacient s katalepsií může zůstat v jedné pozici celé minuty, dny a dokonce i delší dobu. V minulosti docházelo k případům, kdy byli lidé v kataleptickém stavu považováni za mrtvé a pohřbeni zaživa. Moderní lékařská věda a náležitosti, jimiž se řídí vystavování úmrtních listů, již takovéto omyly vylučují.
Příčinou těchto stavů mohly být i traumatické nehody, po nichž se zpomalí srdeční rytmus i proces dýchání. Takováto osoba se dostala do katatonického stavu a v minulosti v odlehlých oblastech, bez lékařské pomoci, určovali často smrt příbuzní, přátelé, či sousedé.
Dotyční zjistili, že puls oběti je nehmatný, dýchání bylo neznatelné a pohřby byly připravovány také poměrně rychle, takže docházelo k tragickým omylům. Protože tyto případy nebyly ojedinělé, vytvořil se mýtus tak zvaných nemrtvých. Podporovaly jej projevy pohřbených zaživa, škrábání, tlumené zvuky z hrobů, bušení. Ke vzniků mýtů přispívaly i situace, kdy po otevření hrobu, byla těla nalezena v jiné poloze, někdy s čerstvou krví. Krvavá pěna, vytékající z upíra při probíjení hrudníku, se dá velice snadno vysvětlit předsmrtným otokem plic. Můžeme jej pozorovat i při delších oživovacích pokusech u nemocných se selháním krevního oběhu.

Chudokrevnost
Chudokrevnost je choroba krve při které je v krvi extrémně nízký počet červených krvinek. Příznaky chudokrevnosti zahrnují bledou pleť, únavu, omdlévání, krátký dech a zažívací poruchy . To všechno jsou znaky nedostatečného přívodu kyslíku jehož transportem v těle se zabývají právě červené krvinky

Tuberkulóza
Jednou z teorií, která medicínsky osvětluje problém vampýrismu, je i ta, která hledá jeho původ v běžné nemoci - tuberkulóze. Ta byla v uplynulých staletích skutečnou metlou lidstva a záhadně se přenášela z města do města, z rodiny na rodinu. V té době nikdo nevěděl, že původcem tohoto zákeřného onemocnění je bacil – bakterie Mycobacterium tuberculosis, která se šíří vzduchem ve formě tzv. kapénkové nákazy, téměř identicky jako např. virus chřipky. Nikdo nevěděl, jak tuto chorobu léčit. Byly známy pouze její smrtelné příznaky. Plíce se rozpadají. Už nestačí zabezpečit dostatečné množství kyslíku pro tělo. Postižený jedinec viditelně chřadne. Doslova se stává slabším a slabším a bledším a bledším. Vypadá jako“živá mrtvola“. Velice často kašle, vykašlává velké chuchvalce krve, pak i plic. Tyto charakteristické symptomy posledního stádia tuberkulózy se skutečně podobají naším představám o tom, jak vypadá člověk, kterého napadl upír.
Tuto teorii podpořily i exhumace stovek pozůstatků lidí uložených v hrobech domnělých upírů. U většiny z nich totiž byly nalezeny právě příznaky tuberkulózy. V době, kdy lékaři neměli dostatek odpovědí na otázku, co je pravou příčinou úmrtí, lidé hledali jiná vysvětlení. Vytvořili si tedy postavu upíra, tvora, který šíří smrt i po své smrti.

VLNA UPÍRSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH


Mezitím co upalování čarodějnic bylo obvyklé za středověku a v sedmnáctém století, úplnou pohromou pro decimování upírů bylo 18 a 19 století. V Čechách to bylo především Olomoucko, Praha a okolí, Polabí,Šumava a Krkonoše. Tehdy zaplavila Evropu doslova vlna upírství a na vampýry - živé či mrtvé byly pořádány doslova hony.

Podivné nálezy v hrobech
Hroby neživých byly exhumovány, srdce probíjená kůly, těla čtvrcena a často i pálena. Podle záznamů soudců, biřiců, policie, vojáků, církve, lékařů a katů, byli mrtví v hrobech ve skvělé tělesné formě, ti co umřeli jako staří, měli mladistvý vzhled, pevné svaly a napnutou kůži bez vrásek, jejich těla byla plná čerstvé pulzující krve. Těla nezapáchala,naopak vydávala fialkovou vůni. Zvířata se v blízkosti otevřených hrobů plašila. Lékaři považují upíří expansi v osmnáctém a první třetině devatenáctého století za epidemii, podobnou moru.

Upíři v Čelákovicích
Nejznámější upírskou aférou poslední doby je objev hrobů upírů poblíž Prahy v Čelákovicích. Poprvé jsem se o existenci upírů v Čelákovicích dověděl z. vědecké zprávy. V červenci roku 1966 bylo v Čelákovicích narušeno kostrové pohřebiště na pozemku č.2995. Pohřebiště narušil na své zahradě František Zmek výkopem pro vodovod .Nález byl oznámen nynějšímu řediteli městského muzea v Čelákovicích panu doktorovi Jaroslavu Špačkovi a ten z pověření AÚ ČSAV v Praze na uvedeném místě provedl záchranný výkop.
Celkem bylo odkryto 11 hrobových jam,v nichž bylo pohřbeno 12 jedinců .Na všech kostrách jsou patrné známky protivampýrického zásahu,v několika případech kombinovaného .Datace nálezu:pravděpodobně počátek 11,století……

Odborníci zatím kroutí hlavami
Tímto na první pohled poněkud fantaskně vyhlížejícím prohlášením začíná obsáhlá zpráva uveřejněná v roce 1967 v tak střízlivém periodiku ,jako je časopis Národního muzea v Praze .Od té doby pokračují výzkumy jak dané lokalitě, tak v blízkém okolí. Tak byly například i v Lysé nad Labem, či Staré Boleslavi objeveny pracovníky čelákovického muzea nedávno hroby podobného typu, údajně též se známkami protivampýristických zásahů.
Zmíněné objevy jsou čas od času publikovány v tisku a i ve 21. století lákají do okolí Čelákovic desítky odborných i amatérských lovců upírů, či upířích artefaktů, kteří systematicky prohledávají krajinu a pátrají po sebemenší stopě upíra.
Díky objevům v Polabí se však můžeme i dnes potají otřásat hrůzou z nepoznaného, protože ani těm nejerudovanějším odborníkům se pro dotyčné nálezy nepodařilo nalézt přesvědčivé vysvětlení.

Čerpáno z webu http://vampyres-support.mysteria.cz/


Energetické spojení při krmení

Pokaždé, když se krmíte (ať už psychicky či sanguinárně), vytvoříte se svým dárcem jisté spojení. Je to něco jako astrální chapadlo, nebo stříbrná šňůra. Pokaždé, když se krmíte z nějaké osoby, toto spojení se stává silnějším a hlubším. Toto spojení může být také lehce zesíleno náhodným kontaktem s dotyčnou osobou, takže kdykoliv budete spolu, spojení se o malý kousek posílí. Je velice důležité pochopit podstatu a moc těchto spojení. Dokonce i když je nikdy nezamýšlíte vytvořit, i když je nikdy nezamýšlíte použít, přesto se tak stane. Pokud jste si vědomi jejich existence, můžete ovlivnit všechny ty, kteří jsou s vámi spojeni. Pokud jste si vědomi jejich funkcí a možností, je váš život daleko snazší. Pokud předstíráte, že nic takového není, může to škodit nejen vám, ale i těm, kteří jsou s vámi spojeni. Právě skrze tato spojení lze vycítit, v jakém emočním stavu je jedinci na druhé straně nachází, jestli jsou v nějakém fyzickém nebezpečí, či tísni. Čím je spojení silnější a hlubší, tím snadnější je vycítit osobu na jeho druhém konci.

Jste-li dostatečně vnímaví a je-li spojení dostatečně silné, jste schopni vycítit i myšlenky toho druhého. Budete rovněž schopni vtisknout dotyčnému určité myšlenky či emoce. Pokud za toto spojení budete jemně "tahat," můžete přinutit, můžete donutit toho na jeho konci, aby na vás najednou začal myslet či aby vám zavolal. S dostatkem koncentrace vám obzvláště silné spojení umožní rozšířit vaše vědomí tak, že budete schopni vnímat skrze smysly jiné osoby.Krmení skrze Spojení (Psychičtí Vampýři)


Jakmile takovéto spojení vznikne, můžete ho využít pro krmení na velkou vzdálenost. Budete to dělat nevědomě v případě nutné potřeby, pokud to vědomě nezastavíte. Čím silnější a hlubší spojení je, tím efektivněji dokáže přenášet energii. U většiny spojení se ani nemusíte příliš soustředit na přenášení energie z cílové osoby. Jste-li Psychičtí Vampýři a nutně se potřebujete nakrmit, často se stane, že budou využity pro pasivní přenos energie, bez vašeho vědomí.
Pokud se rozhodne aktivně čerpat energii skrze takovéto spojení, jsou dva dobré způsoby jak na to. Zaprvé se jednoduše soustřeďte na přitahování energie cílové osoby. Vyrovnejte se, soustřeďte se na spojení s cílovou osobou, načež si ji zřetelně představte. Představte si rovněž sebe, jak na ni dosahujete a dotýkáte se jí, abyste se nakrmili. Pak se soustřeďte na své dýchání. Pří každém nadechnutí do sebe budete vtahovat energii. Můžete rovněž rozšířit své vědomí na konec tohoto spojení a tím zahájit bližší, hlubší energetický kontakt s jejím tělem. Toto je spíše přímý způsob krmení a většinou je daleko více znatelný i pro osobu na konci takového spojení. Jako předtím, soustřeďte se na onu osobu a v hlavě si představte její zřetelný obraz. Pak se soustřeďte na rozšíření vašich smyslů tak, aby pokryly i cílovou osobu, jako byste chtěli vidět skrze její oči či slyšet jejíma ušima.

Pokud jste vše udělali správně a dostatečně se soustředíte, budete mít najednou pocit, jako byste byli na dvou místech zároveň. Jedna vaše část bude ležet či stát tam, kde je vaše tělo, takže budete stále částečně vnímat své okolí. Druhá vaše část bude kompletně soustředěna na cílovou osobu, a bude se cítit, jako by s ní sdílela stejný prostor, nebo ji nějak obklopovala. Jakmile dosáhnete tohoto stavu, můžete začít čerpat energii podobně jako v předchozím případě. Cílová osoba se většinou stane vědoma tohoto procesu, alespoň na polovědomé úrovni. Může třeba zjistit, že najednou myslí na vás a nedovede si vysvětlit proč. Pokud spí, může vás vidět ve svých snech. Je to něco podobného, jako vědomé odebírání energie skrze sny, které provádějí převážně Astrální Vampýři. Technika je z velké části podobná. Citlivé osoby někdy mohou vnímat vaši přítomnost a vidět vás jako ducha, vznášejícího se někde poblíž. Právě těchto věcí se lidé v historii velice obávali. Staly se tak základy pro mýty a legendy o démonických a vampýrských nočních návštěvách. Jelikož se ale jedná o odhalení vaši podstaty, můžete tak odhalit svoji identitu někomu, kdo by vás náhodně zahlédl. Z tohoto důvodu byste měli velice dobře zvážit použití této techniky a procvičovat ji obezřetně a diskrétně.


Upozornění: Pokud takovéto spojením s někým vytvoříte, vždy mějte na paměti, že funguje v obou směrech. Váš cíl, pokud si je spojení vědom, vás podle něj může vystopovat stejně snadno, jako vy jeho. Pokud si je ona osoba spojení vědoma a je dostatečně schopná, může dělat skrze toto spojení podobné věci jako vy. Může spojení využít k tomu, aby vás kontaktovala, poslala vám myšlenky či emoce, nebo aby na vás zaútočila. Takže toto spojení může někdo využít k tomu, aby vás našel a zranil, takže je nejlepší využívat tohoto spojení, pokud lidé na druhém konci nejsou vědomi toho, že něco takového existuje, nebo nemají důvod toto spojení jakkoli používat v druhém směru. Jakmile vznikne, toto spojení nelze nikdy kompletně opotřebovat. Může být zeslabeno na tenkou nitku, ale i tyto zbytky se dají s dostatečnou snahou použít. Jakmile máte s někým spojení, už to tak zůstane. Z tohoto důvodu si vždy s velkou opatrností vyberte, od koho se budete takto krmit, jelikož budete s sebou pořád nosit určitou část oné osoby a to může být použito proti vám.Jak se krmit - Sanguinární Vampýři


Jak víme, Sanguinariani se živí
krví, kterou získávají od svých dárců. V různých fiktivních filmech a románech vidíme "Vampýry", kteří koušou svoje dárce do krku a sají jejich krev. Nic není dále od reality. Kousání je ta nejméně pohodlná cesta v honbě za krví - je zbytečně bolestivá pro dárce, budí pozornost, vyžaduje lékařské ošetření a nadto je rovněž dosti nepohodlná pro Vampýra. Z tohoto důvodu, kousání by nikdy nemělo přicházet v úvahu. Je dost možné, že naši předkové si kdysi skutečně tímto způsobem krev obstarávali, ale v dnešní době je tento způsob absolutně nepoužitelný. Dnešní Vampýři krev odebírají jinými způsoby, které jsou relativně bezbolestné a bezpečné pro dárce.


Odběr krve je proces získávání krve uděláním řezu za pomoci ostrého nástroje, či udělání malé bodné ranky, takže krev bude moci vytékat na povrch. Nástrojů vhodných pro tento proces je několik. Mnoho Vampýrů používá obyčejné žiletky - jsou levné a snadno k dostání. Odpadá jejich pracná dezinfekce, protože použitou žiletku jednoduše vyhodíte. Další volbou mohou být chirurgické skalpely, které jsou pohodlnější než žiletky, ale zase drahé a relativně obtížné k sehnání. Diabetické jehly mohou být další možností. Dají se sehnat v lékárnách a jejich používání je pohodlné pro vás a pro dárce téměř bezboletné. Avšak umožňují zisk pouze menšího množství krve. Nikdy nepoužívejte stříkačky, pokud nemáte patřičné vzdělání!


Jakmile máte svůj nástroj a osobu, která je ochotna dobrovolně s vámi projít tuto proceduru a poskytnout vám trochu své krve, můžete začít. První věcí je udělání malého řezu na těle dárce, který je dosti hluboký na to, aby umožnil extrakci krve. Je několik dobrých míst, která jsou vhodná pro dělání řezů. Je to na zádech v oblasti lopatek, hrudníku, či pažích. Vybrané místo nejprve očistěte antiseptickým ubrouskem či kouskem vaty namočeném v alkoholu. Řezy vždy dělejte paralelně, po směru svalů. Musí být dostatečně hluboké, ale ne víc, než kolik je třeba k vyvolání krvácení. Důležitá je zde přesnost. Jen tak zajistíte, že proces bude co nejméně bolestivý pro dárce. A řekněme si na rovinu, který dárce se k vám bude vracet, pokud bude muset vytrpět bolesti více, než je třeba? Musíte si být jistí tím, co děláte. Stejně tak by měl být o celém procesu informován dárce, pokud jste prvními Vampýry, kterým daruje. Svého dárce můžete požádat, aby v určitých intervalech zatínal a povoloval svaly, což umožní lepší vytékání krve. Někteří Vampýři preferují sání či lízání krve přímo z rány, jiní k ráně přiloží malou skleničku, do které nechají krev natéct a následně vypijí. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Sání či lízání může být více nepříjemné pro dárce, ale můžete krev pít průběžně, kdežto pokud krev necháte stékat do skleničky, musíte ji vypít najednou, protože koncentrace energie se v ní mimo tělo velice rychle snižuje a byla by pro vás nepoužitelná. Každopádně vždy platí, že byste se měli zeptat dárce, jaký způsob by mu nejvíce vyhovoval. Poté, co jste získali tolik krve, kolik jste potřebovali, je načase pečlivě ošetřit ránu. Tu nejprve potřeme některým dezinfekčním přípravkem či antibiotickým krémem. Vhodný pro tyto účely je například Neosporyn či Polysporyn. Poskytují nejen dezinfekci, ale rovněž výrazně urychlují hojení rány. Další dobrý přípravek je Traumacel P, ve formě prášku. Poskytuje dezinfekci a rovněž dovede velice rychle zastavovat i silné krvácení. Samozřejmě, klasické přípravky, jako jodová pera či kysličník jsou také použitelné, ovšem jsou pro dárce více bolestivější, nežli předtím zmiňované věci. Na ránu byste poté měli přiložit kousek hydrofilní sterilované gázy, bohatě postačí o velikosti 80x80 a nakonec obvázat (zalepit). Dárce by si měl nechat tuto ránu obvázanou alespoň dva dny.


Nepoužíváte-li jednoúčelový nástroj, pamatujte, že ho musíte po každém použití pečlivě sterilizovat. Tento proces by měl vypadat asi takto: Ostří, které chcete sterilizovat, položte nejprve na několik minut do nádobky s isopropylovým alkoholem. Poté ho vyjměte a několikrát s ním projeďte nad plamenem svíčky, a to z každé strany. Nyní ho otřete čistou utěrkou či ručníkem a ještě jednou ho letmo namočte do alkoholu. Místo alkoholu můžete rovněž použít vařící vodu. Nechte vodu i s ponořeným ostřím několik minut vřít a k manipulaci s ním poté použijte kleště, které předtím vydezinfikujte nad plamenem svíčky.
Na závěr bych zmínil několik velice důležitých věcí, na které je třeba pamatovat, nechcete-li dostat sebe a vašeho dárce do problémů. Předně, nikdy nedělejte řezy na krku, zápěstích, předloktích a dalších citlivých místech, kudy probíhají důležité žíly a tepny. Sežeňte si anatomický atlas a podle něj nastudujte jejich rozmístění. Seznamte se s pravidly první pomoci, pokud byste přece jenom něco zkazili. Od vašeho dárce požadujte kompletní krevní testy. Nikdy se nekrmte od někoho, kdo vám předtím nepředložil výsledky svých krevních testů! Je mnoho nemocí, které se přenášejí krví, včetně HIV/AIDS. Neriskujte svoje zdraví! Máme sice dokonalejší imunitní systém než lidé, ale stále má daleko k dokonalosti. Nikdy se nekrmte od dárce, pokud je nemocný, či mu není dobře. Tím mu pouze přitížíte. Pokud se budete od stejného dárce krmit znovu, vždy mu dejte dostatek času a klidu na regeneraci. Nikdy se od stejného dárce nekrmte třikrát a více! Vzniká tím silné citové pouto dárce k Vampýrovi, které jde velice těžko zlomit. Toto pouto je pouze jednostranné, tedy dárce je k vám extrémně přitahován, ale vy k němu ne. To může vyvolat velice komplikované problémy, které je nutno si ušetřit. Proto od jednoho dárce pijte nejvýše dvakrát a jděte jinam. A co je opravdu důležité, je to, že VŠICHNI DÁRCI MUSÍ CHTÍT! Stejně jako soulož, i krmení neprovádějte s nikým proti jeho vůli. Nevím, jak to jinak zdůraznit. Přece si kvůli krvi nechcete přitěžovat trestnými činy. Pokud se skutečně bojíte těchto problémů, sepište s dotyčným ohledně dárcovství smlouvu, kterou oba podepíšete.


Nikdy nepijte svoji vlastní krev! To je něco, co je naprosto nepoužitelné, protože tím vlastně opakovaně konzumujete svoji vlastní energii. Tudíž to má naprosto zanedbatelný efekt. Může vám to vystačit na velmi omezenou dobu, ale podepíše se to na vašem zdraví. Proto si najděte dárce, nebo se naučte krmit energií. Pokud vám pití vaši vlastní krve dělá dobře, nejste v žádném případě Vampýry a vyhledejte odbornou pomoc!

 

Chcete mít taky pěkné upírské zoubky? Tak se jukněte zde pro inspiraci... ;)

http://www.vampfangs.com/shop/index.php?ref=33&affiliate_banner_id=10

 Jak se krmit - Psychičtí Vampýři


     Narozdíl od Sanguinarianů, Psychičtí Vampýři nezískávají energii z krve, ale krmí se životní (pranickou) energií, kterou získávají v její surové formě od svých dárců. To může, v závislosti na tom, kolik energie si Vampýr odebral, zanechat dárce oslabené a vyčerpané. Mnoho Psychických Vampýrů se naučí efektivně využívat své způsoby krmení až s přibývajícím časem, proto se ze začátku mohou krmit stejným způsobem, jako čistě Sanguinární Vampýři. Naproti tomu, Sanguinariani se s postupným časem mohou rovněž naučit krmit jako Psychičtí. V tomto článku bych tedy blíže rozebral problematiku Psych. krmení.
Abyste se mohli úspěšně psych. krmit, musíte se dokázat soustředit a koncentrovat. Nejprve se uvolněte. Můžete přitom sledovat svůj dech, což vám pomůže, uvolnit se lépe. Za okamžik by se mělo zvýšit vědomí o vašem okolí. S časem se dokážete takto soustředit zcela automaticky, podle potřeby. Podstatné je zde to, že si musíte uvědomit vaši vlastní energii a zároveň energii vašeho dárce. Jakmile se vám to povede, vyšlete váš tendril k dárci a nechte ho, ať se napojí na jeho auru. Poté si představte, jak se tendril proměňuje v jakýsi tunel, skrz který proudí energie směrem od dárce k vám. Soustřeďte se pouze na něj, všechno ostatní se snažte vypustit ze zorného pole. Pro sledování této energie nepoužívejte váš fyzický zrak, nýbrž tzv. Třetí oko. Začněte skrze tunel k sobě přitahovat dárcovu energii. Může vám opět pomoci vaše dýchání - při každém nádechu do sebe nasajte část dárcovy energie. Jakmile jste získali tolik energie, kolik jste potřebovali, můžete energetický tunel uzavřít. Můžete se také samozřejmě krmit od více zdrojů současně, což může být výhodné, protože celková ztráta energie se rovnoměrně rozloží mezi ty, od kterých se krmíte. Z toho plyne, že máte menší šanci na odhalení.

     Je více možností, jak energii odebírat. Celkově vzato se odvíjí od toho, jak hluboko proniknete. Můžete se napojit pouze na auru dárce, nebo přímo na některou z jeho čaker. Energie odebíraná přímo z čaker je nejkvalitnější, ovšem její ztráta je nejvíce zpozorovatelná pro dárce. Nikdy se tímto způsobem nekrmte od rostlin a zvířat, jelikož mají menší množství energie než lidé a mohli by jednoduše zemřít. Takzvaní Elementální Vampýři, kteří jsou vlastně speciálním subtypem Psychických, si počínají podobně. Jednoduše vytvoří energetický tunel mezi sebou a vodní hladinou, zemí atd., podle toho, z jakého elementu energii odebírají.


     
Psychické krmení sice není tak jednoduché, jako odběr krve, ale má své výhody. Lze ho provádět bez vědomí dárce, což u odběru krve pochopitelně není možné. Energii samozřejmě můžete analyzovat a časem zjistíte, že dovedete rozlišit energii každého vašeho dárce. Můžete zjistit, zadli je dárce nemocný, jakou má náladu etc. Metoda popsaná výše je samozřejmě jen základní pro začátečníky. Psychičtí Vampýři si časem vyvinou každý svoji vlastní metodu, kterou preferují. Podstatou Psych. krmení je pouze uvědomění si energie vašeho dárce a její následné vtahování do vás. To, jakým způsobem se rozhodnete vizualizovat tuto techniku, je čistě na vás. Při Psych. krmení lze zažít velice pěkné chvíle. Například když se dostanete do bližšího kontaktu či objetí s vašim partnerem atp. Můžete krásně vnímat, jak vaše aury splynou a můžete energii nasávat celým svým tělem.Vnímání aury a psychických dojmů


Jednou z přirozených vlastností Vampýrů je vnímat energii se kterou manipulují. Ať již jde o životní energii jedinců kolem nás, či jinou. Přitom nejde ani tak o něco, co byste vnímali vašim fyzickým zrakem, ale spíše něco, co je vnímáno mimosmyslně. Nesnažíme se vlastně fyzicky vidět onu energii, ale spíše jí analyzovat s ohledem na naše pocity a instinkty. Jsme schopni vycítit fyzický, či duševní stav rozličných živých bytostí. To zahrnuje dovednost sbírat jejich energii a skrze její analýzu pak vycítit jejich pocity, myšlenky a stav.


Vidění Aury
Nejlepší místo, kde se poprvé podívat po záblescích aury je na ruce, kolem prstů. Podívejte se blíže na oblast těsně nad kůží. Měli byste spatřit velice malou, možná jen několik milimetrů tenkou vrstvu. Bude se povrchem a kvalitou lišit od vzduchu kolem ní a časem může vám začne připomínat určitou barvu. Vždy věřte svým instinktům a nechte je, ať vás vedou k vašim závěrům. Nepochybujte o vašem vnímání, dokud ho plně neobjevíte. Poté, co jste se soustředili na první vrstvu, měla by se objevit druhá vrstva, něco jako mlžný kruh, nad tou první. To je vnější vrstva aury. Její tloušťka se liší od jedince k jedinci a neustále se mění - podle nálady, energetické úrovně etc. Tato vrstva je bezbarvá, ale může být světlejší, či tmavší v různých odstínech šedi. Je-li například silná a neprůsvitná, značí obvykle nějaké duševní štíty. Vnitřní vrstva aury se liší v zářivosti a barvě podle zdraví, nálady, emočního stavu, energetické úrovně a dalších věcí. Není žádné ustálené schéma pro jakoukoli z těchto barev, jelikož celkové vnímání může být ovlivněno vašim subjektivním očekáváním. Filtrujeme všechny naše vjemy každý individuálně, skrze náš individuální systém vnímání. Proto se naše intuice prokázala být jediným pravidlem pro interpretaci aury.

Jaké jsou vaše pocity a odezvy vašich instinktů ke konkrétní barvě či kvalitě aury? Pokud vidíte nějakou konkrétní barvu, analyzujte nejprve, co pro vás znamená. Aura, jako mnoho dalších nefyzických dojmů, k vám mluví jazykem symbolů. Systém vnímání těchto symbolů má každý unikátní. Pokud chcete přesně interpretovat vnímanou auru, musíte zjistit, jak tyto symboly vnímáte vy.


Barvy Aury a jejich možné významy
Červená: Barva silné energie, ohně a kreativní síly. Jedná se o žhavou, život manifestující energii. Může indikovat silnou vášeň, mysl a vůli. Dynamický odstín může odrážet vztek, lásku, nenávist či neočekávané změny. Je ovlivněna energií cirkulující v těle, sexuální energií a různými schopnostmi a talenty. Příliš mnoho červené či její zakalení může odrážet zápal či nerovnováhu. Může rovněž indikovat výbušnost, agresivnost, impulsivnost či vzrušení.
Oranžová: Barva tepla, kreativity a emocí.Může indikovat odvahu, radost a ochotu. Může odrážet otevření nové úrovně vědomí (obzvláště v jiných sférách, {jako třeba Astrální Pláň}). Může rovněž indikovat emociální nerovnováhu, přesvědčivost. Zamlžené odstíny oranžové můžou značit pýchu či okázalost. Může rovněž značit obavy a ješitnost.
Žlutá: Jedna z nejsnáze viditelných barev. Světlá žlutá kolem vlasů může symbolizovat optimizmus. Je to barva mentální aktivity a nového úsvitu. Může indikovat nové příležitosti k získání znalostí, lehkost, moudrost a intelekt. Více pastelové odstíny mohou často indikovat zapálení pro určitou životní věc, sílu nápadů či duševní vývoj (obzvláště světle žlutá přecházející do bílého spektra). Může reprezentovat probouzející se psychické aktivity. Hlubší a mlhavější odstíny mohou odrážet přílišnou přemýšlivost či analýzu. Může označovat kritičnost, pocity deprivace z poznání něčeho nepříjemného, a dogmatizmus.
Zelená: Barva senzitivity a soucitu. Odráží vývoj, sympatii a vyrovnanost. Může značit osobu, která je spolehlivá či chápavá. Je to barva hojnosti, síly a přátelství. Tmavější odstíny mohou značit lakotu a nejistotu. Zamlženější odstíny často odráží závist a stejně tak snahu získat někoho druhého. Může indikovat nevíru či pochyby o sobě samém.
Modrá: Druhá nejsnáze viditelná barva. Barva klidu. Odráží úsilí, pravdu a serióznost. Může značit rozvoj telepatických schopností. Světlejší odstíny mohou značit vnitřní pochyby a obavy, stejně tak jako dobrou představivost a intuici. Tmavější odstíny znamenají osamělost či dlouhé pokračující úsilí pro nalezení životního cíle. Královská modrá naopak indikuje upřímnost, dobrý úsudek či to, že dotyčná osoba právě nalezla, či v blízké době nalezne, po čem touží. Zamlženější odstíny označují omezenou vnímavost melancholii, spěch a obavy, dominanci, strach, zapomnětlivost a přecitlivělost.
Fialová a Purpurová: Barva tepla a proměny. Barva citových poranění, krvácejícího srdce a mysli. Odráží nezávislost a intuici, stejně jako dynamické a důležité sny. Může označovat schopnost zvládnout problémy prakticky a světácky. Světlejší odstíny mohou odrážet ponížení a duchovnost. Tmavé fialovo-purpurové odstíny indikují velkou vášeň, sílu či vůli. Rovněž mohou odrážet individuální potřebu úspěchu. Temnější a zamlženější odstíny odrážejí potřebu překonat nějaký problém či roztodivné intenzivní erotické představy. Tendence být panovačnými, potřeba sympatie a pocit nedorozumění jsou rovněž indikovány tmavými zamlženými odstíny.
Růžová: Barva soucitu, lásky a čistoty. Může odrážet štěstí, pohodu a smysl pro přátelství. Může indikovat klidné, skromné jedince se smyslem pro krásu a umění. Rovněž odráží nenásilnost, obzvláště v zamlženějších odstínech. Může indikovat pravdomluvnost, nebo naopak její nedostatek. Rovněž indikuje období nové lásky či vize.
Zlatá: Odráží dynamickou duševní energii a pravdu, vycházející ze síly onoho jedince. Odráží vyšší energie oddanosti a smyslu pro harmonii. Indikuje časy revitalizace a obnovy. Zamlženější odstíny znamenají, že u dotyčné osoby se probouzí nečekaná inspirace, kterou si ještě neuvědomila. Odráží pracovitost - tj. ona osoba pracuje, aby svůj život vedla směrem ke zlatu a bohatství.
Bílá: Nejčastěji viděná aura ze všech předcházejících. Je často viděna jako průsvitný stín. Pokud se tato aura vyskytne, dochází obvykle ke kombinaci s jinými barvami. Tak poznáte, zdali je to vlastní barva aury, nebo pouze nedostatečná vnímavost. Pokud je aura opravdu bílá, znamená pravdu a čistotu. Indikuje čistotu něčí energie a probouzení se nečekané kreativity.
Šedá: Barva zasvěcení. Může indikovat náhlé odhalení některých vrozených vlastností. Odstíny šedi směrem do stříbrna označují probouzení se typicky ženské energie. Energie a schopnosti iluminace, intuice a kreativní imaginace. Tmavší odstíny mohou značit fyzickou nerovnováhu a vyčerpání, obzvláště pokud se vyskytují blízko citlivých částí těla. Rovněž symbolizují potřebu lásky či nějaký nedokončený úkol. Jasná šedá indikuje tajnůstkářské a osamělé osoby.
Hnědá: Jedna z velmi častých barev. Ačkoli si mnozí myslí, že značí nerovnováhu či nedostatek energie, není tomu vždycky tak. Pokud se takto zbarvená auta vyskytne obzvláště kolem hlavy či nohou, může odrážet nový růst - indikuje budování základů pro budoucí přátelství. Odráží organizovanost a píli. Ale hnědá kolem obličejových částí hlavy může značit touhu po jiném zacházení. Pokud se vyskytne v blízkosti čaker může značit potřebu očistit tato místa - může značit jejich zablokování. Může značit i fyzické problémy, ale nedělejme hned závěry. Odezva od oné osoby je nejlepší způsob, jak ji pochopit.
Černá: Jedna z nejvíce matoucích barev aury. Je to barva ochrany a protekce. Může značit štíty, které někoho chrání před vnějšími energiemi. Může rovněž značit, že ona osoba má nějaká tajemství. Může rovněž znamenat, že ona osoba má nějaké břemeno či nerovnováhu.
Třpytivě stříbrná: Často vypadá jako jemné třpytivé světlo v auře, obvykle téměř jiskřivé a zbarveno do stříbrného spektra. Může znamenat mnoho věcí. Téměř vždy je známkou velké kreativity a plodnosti. Pokud je viděna kolem ženy, často odráží plodnost či těhotenství. Je vždy přítomna u ženy, která je těhotná či porodila dítě během posledních šesti až devíti měsíců. Pamatujte ale, že ne každý s touto aurou je těhotný.
Když pozorujete něčí auru, musíte pamatovat na jednu věc, a to, že na cizí auru se díváte skrze vaši vlastní auru. Kvůli tomu, barva kterou uvidíte nemusí být skutečnou barvou aury oné osoby. Například, pokud je vaše aura žlutá a ten, na koho se díváte, má auru modrou, výsledná barva kterou uvidíte bude zelená, jak se obě barvy smísí dohromady. Tak na to pamatujte.Mám říci ostatním, že jsem Vampýr?


Jedná se o velice častou otázku. Uvědomte si ale prosím, že vy znáte vaše známé nejlépe, nikoli já, tudíž konečné rozhodnutí je vždy na vás. Mohu pouze poskytnout několik obecně míněných rad. Rovněž se seznamte s obsahem článku Utajení. Mnoho procitajících Vampýrů se cítí velmi izolováno od okolního světa a cítí potřebu někomu se svěřit. Každého asi nejprve napadnou rodiče - znají vás nejlépe a mají pro vás pochopení. To je sice pravda, nicméně, jen velmi málo rodičů, kteří neprošli procesem Procitnutí, je schopno akceptovat skutečnost, že jejich syn/dcera je Vampýrem. Z čehož vyplývá, že jakékoli debaty na toto téma s rodiči jsou povětšinou pouze zbytečná ztráta času. V nejlepším případě vám zkrátka řeknou, ať
ze sebe přestanete dělat blbce. Může to ovšem dojít i dál - mohou začít kontrolovat vaši činnost, omezit vám přístup na internet, či vás dotáhnout k psychiatrovi. Religiózně založené rodiny jsou schopny propadnout přesvědčení, že jste posedlí a mohou zavolat exorcistu. Krom toho obecně platí, že většině rodičů se žije lépe, pokud nejsou zatěžováni starostmi vašeho osobního života.
I když narazíte na někoho spolehlivého, komu opravdu můžete důveřovat, nikdy se nevyplatí, říkat mu všechno. Máme spoustu výhod, o kterých ostatní nevědí. Pokud s nimi budete ostatní seznamovat, pozbývají na účinnosti. Zkrátka, čím méně lidí ví, čím skutečně jste, tím lépe.Vampýří Etiketa


Naše Komunita má jistá základní pravidla a způsoby chování, které je dobré mít vždy na paměti. Respekt je velice podstatná věc v životě Vampýra. Respekt, kterého se Vampýrovi dostává, je přímo úměrný jeho znalostem, schopnostem, zkušenostem, věku, rodokmenu a pohlaví.
Členové Vysokého Koncilu jsou jmenováni na základě svých schopností, znalostí, zkušeností, rodokmenu a méně pak věku. Jsou voleni pečlivě a nedisponují jen jednou, či několika těmito vlastnostmi, ale všemi! Bez vyjímky!
Na rozdíl od lidské společnosti jsou Vampýří ženy přirozenými vůdci. Muži mohou být více mocní, ale podřídí se přáním ženy. Vampýři ženy jsou od přírody dominantní, násilné, mají silnou vůli a nemělo by se s nimi žertovat, pokud nemají náladu.
Tomu, kdo je mocnější, či vyššího postavení, musíte prokazovat respekt. Nikdy se nedívejte Čistokrevnému či Vyššímu do očí, pokud jste Přeměnění. Čistokrevní se nikdy nedívají do očí Vyšším Vampýrům. Přeměnění a Čistokrevní mohou titulovat Vyšší jako "Můj Pane," nebo "Má paní," pokud by jim to bylo přikázáno.
Přeměněný nemůže nikdy mluvit s Vyšším, pokud samotný Vyšší nezačne konverzaci. Čistokrevný s ním mluvit může jak chce, ale musí mu prokazovat respekt, právem náležející jeho postavení. Čistokrevní a Přeměnění Vampýři mohou mezi sebou mluvit volně bez zbytečných formalit - pokud tedy Čistokrevným nevadí s nimi mluvit.
Při chůzi, stejně jako v armádě, jdou níže postavení Vampýři po levé ruce Vampýrů výše postavených, chráníce srdce výše postavených Vampýrů, se kterými jsou. Je pouze jedna vyjímka, a to prokazování respektu starším. Mladší Vampýr, bez ohledu na svůj rodokmen, prokazuje respekt staršímu. Věkový rozdíl musí být ovšem vyšší, nežli jeden či dva roky.
Ohledně stolování: Pokud nejste známí této problematiky, nastražte uši. Mladší Vampýři musí počkat buďto na nejstaršího, nebo na vůdce klanu, než uchopí své vidličky a začnou jíst své vlastní jídlo. Dále se snažte držet vaše loky mimo stůl. Necpěte si zbytečně ústa. Nemluvte s plnými ústy. Nikdy se pro nic přes někoho nenatahujte, požádejte někoho, aby vám to podal. Žádný speciální zasedací pořádek u stolu není, pokud si to vůdce klanu nepřeje.
Nekrmte se na veřejnosti. To je něco, co by mělo být vyhrazeno pouze pro váš domov či soukromé Útočiště. Nikdy se nepokoušejte začínat konverzaci s Vampýry, kteří se navzájem objímají (drží jeden druhého). Tyto akce by mohly být považovány za nepřátelské, obzvláště pokud jsou k vám otočeni zády. Vždy je oslovujte, pokud k nim stojíte čelem, nikoli ze zadu. Pokud už musíte přijít ze zadu, jděte hlasitě a ujistěte se, že si jsou vědomi vašeho příchodu.

Vampýrské zákony


Úvodní poznámka:
Ti, kteří sem chodí již nějaký čas, jistě vědí, že na této stránce se dříve nacházelo 13 Zákonů Vampýrské Komunity. Ač se to na první pohled nezdálo, původních 13 zákonů bylo poprvé sestaveno až roku 1997, jako nutná reakce na stav ve Vampýrské Komunitě. Autorem původní verze byl člen domu Sahjaza (známý jako Otec Sebastian). Jím sestavené zákony byly původně sestaveny pouze pro několik specifických Útočišť. Po nějakém čase ale byly z velké části akceptovány Komunitami a Útočišti po celém světě a přeloženy do nespočtu jazyků.
Nyní se dostává na svět nová, upravená verze, která již není pojata jako nějaké ucelené zákony, ale spíše jako soubor myšlenek, tradic a filozofie. Jejich dodržování je dobrovolné a je na každém, zda se jimi bude řídit, či nikoli. Ale již bez dalších prodlev, níže najdete 7 základních zásad, tak, jak jsou v současné době široce prezentovány po celém světě:


I. DISKRÉTNOST
Respektujte sebe samé a prezentujte se tak, aby vás ostatní rovněž respektovali. Dávejte si pozor na to, komu odhalíte svoji pravou podstatu. Nechlubte se vaší podstatou, a pamatujte, že ať už chcete nebo ne, vaše činy se odrazí na celé Komunitě. Sdílejte pravdu o své pravé podstatě pouze s těmi, kteří mají patřičné znalosti a pochopení. Naučte se rozpoznávat tento typ lidí.

II. ROZMANITOST
Mezi námi je mnoho různých úhlů pohledu. Nikdo z nás nemá odpovědi na všechny otázky ohledně naši podstaty. Respektujte víru a volbu jiných. Naučte se něco z jejich znalostí a sdílejte s nimi něco ze svých. Naše rozmanitost je naše síla, neměli bychom nechat hloupé neshody názorů, aby rozdělovaly naši Komunitu. Najděte si takovou cestu, která je pro vás správná a zaručte, že každý bude mít právo na stejné rozhodnutí.

III. SEBEKONTROLA
Nenechte vaši podstatu, aby vás pohltila. Jsou lepší pocity než hlad, občas to chce jen trochu cvičení k dosažení plné kontroly. Nebuďte lehkomyslní. Vždy jednejte s ohledem na bezpečnost. Nikdy se nekrmte kvůli tomu, že si myslíte že vás to dělá více mocné - krmíme se, protože musíme. Akceptujte svoji podstatu, ale nikdy ji nepoužívejte jako omluvu za případné škody jedincům ve vašem okolí.

IV. STARŠÍ
Prokazujte respekt těm, kteří si ho zaslouží. Každý může tvrdit, jak je důležité jeho postavení, ale pravý vůdce je provázen svými skutky a tvrdou prací. I tak, vůdci by měli prokazovat ochotu pomáhat slabším, ne využívat svého postavení. Vzhlížejte k nim jako ke svým vzorům, ale vždy rozhodujte sami za sebe. Respektujte jedince samotného, nikoli pouze jeho pozici a pamatujte, že důležitá rozhodnutí jsou nakonec vždy na vás.

V. CHOVÁNÍ
Vězte, že každá vaše akce přináší odpovídající následek a že vy sami jste zodpovědní za vaše rozhodnutí. Poučte se o riskantním chování a vyvarujte se ho, vždy jednejte s rozumem a používejte instinkt. Nenechte ostatní, aby vás zneužívali. Nikoho sobecky nezneužívejte. Respektujte práva ostatních, a dodržujte je, jelikož platí i pro vás.

VI. DÁRCI
Krmení by se vždy mělo odehrávat mezi dvěma plnoletými jedinci. Vždy umožněte Dárcům, aby se mohli svobodně rozhodnout, zdali vám poskytnou své služby. Neberte si od nich chamtivě více než nabízí, ale hledejte souznění, které je příjemné a přínosné pro obě strany. Respektujte život, kterým se krmíte a nezneužívejte ty, kteří vám ho poskytují.

VII. KOMUNITA
Navazujte vztahy s ostatními v Komunitě. Vyměňujte si názory, myšlenky a informace. Buďte vstřícní k ostatním a oceňujte vstřícnost, je-li vám nabídnuta. Nezaplétejte se do nelegálních aktivit, může to být nebezpečné pro celou Komunitu. Podporujte ty, kteří potřebují péči a respektujte ty, kteří dělají to samé.


Jak se vypořádat se slunečním světlem


Jednou z věcí, která nám dovede nejvíce znepříjemňovat život, je naše
vysoká citlivost na jasná světla, zejména však na světlo sluneční. Energie vyzařovaná sluncem je pro náš energetický systém příliš obtížná na zpracování. Nicméně, přesný stupeň citlivosti na slunce se liší od Vampýra k Vampýrovi. Někteří se ošklivě spálí po několika minutách na prudkém slunci, jiní až po delší době a někteří naopak spáleninami příliš netrpí. Nicméně, prakticky všem Vampýrům je pobyt na horkém slunečním světle odporný. V citlivějších jedincích může vyvolat i bolesti hlavy, nevolnost, či závratě. Slunce nám bere naši sílu a oslabuje nás, máme problémy s koncentrací. Noc je naše přirozená doména. Cítíme se lépe, silnější a aktivnější. Ideálním způsobem by se tedy zdálo, jednoduše přes den zůstávat uvnitř a být aktivními v noci, jak je pro nás přirozené.

Bohužel, tohle jen zřídka lze realizovat. Jsme části denní společnosti, která nás nutí vyvíjet aktivitu přes den. Ať už je to zaměstnání, škola, nákupy etc. Nicméně, přesto existuje několik věcí, které vám mohou s pobytem v této denní společnosti pomoci. Protože na světlo jsou nejcitlivější naše oči, vašim základem by se měl stát pár kvalitních slunečních brýlí. Při jejich výběru se zaměřte zejména na jejich tmavost. Proto se zaměřte na tmavá, nejlépe temná skla a vyvarujte se různých modelů s růžovými, zelenými etc. sklíčky. Jednoduše nejsou dost tmavá. Rovněž zkontrolujte kvalitu UV filtru. Na brýlích by měla být nálepka "UV 400", nebo vyšší. Pokud kupujete nové sluneční brýle, vždy si nejprve obejděte všechny dostupné obchody a po té zakupte pár, který vám nejvíce vyhovuje. Bohužel, občas může být problém, sehnat přijatelně kvalitní sluneční brýle. Existuje tu sice možnost, nechat si ve specializovaném obchodě vyrobit brýle na přání, to je ale dosti drahá legrace. Můžete zkusit také svářečské brýle, které jsem k sehnání téměř všude a tmavé bývají dostatečně. Jenže ty se hodí tak maximálně na chalupu, protože chodit s nimi po zalidněném městě na vás přitahuje nežádoucí pozornost.

Nakonec se mi se štěstím ovšem podařilo objevit relativně dobrou značku, která nabízí některé dostatečně tmavé modely a je celkem hojně k dostání. Je zvaná FX Sport a jde vlastně o divizi známé firmy Relax. Její modely jsou nejen tmavé, ale nabízí i spoustu milých výhod, jako jsou kvalitní, polykarbonátové čočky, které jsou odolné proti poškrábání a zabrání zranění oka, pokud dojde k jejich rozbití. To vše za velice lidovou cenu. Pokud jedete někam na delší dobu, nebo se chystáte do extrémních podmínek, kde by se vám se slunečními brýlemi mohlo něco stát, vždy si s sebou vezměte alespoň jeden náhradní pár!

Chcete-li minimalizovat riziko slunečního popálení, zůstaňte ve stínu jak jen to jde. Chraňte si tváře a krk - kloboukem, šátkem, či alespoň kšiltovkou. Na těchto místech mohou vzniknout velice bolestivé popáleniny. Ohledně oblečení, vyvarujte se oblečení z průhledných materiálů - propouští sluneční světlo a tudíž neposkytují žádnou ochranu pro vaši pokožku. Nejlepší je samozřejmě oblečení tmavých barev s dlouhými rukávy a nohavicemi. Nicméně, v tom se v parných dnech příliš dobře cítit nebudete. Tmavé barvy adsorbují sluneční záření a mají tendence více zahřívat vaše tělo. Světlé barvy sluneční záření naopak odrážejí, tudíž musíte dát pozor, aby ho neodrážely vám do očí. Proto jsou tak důležité kvalitní sluneční brýle.

Důležitým ochranným prostředkem jsou rovněž opalovací krémy. Před jejich aplikací si vždy přečtěte instrukce na obalu. Některé krémy nutno nanášet v předstihu, aby látky v nich obsažené stačily přilnout k vaši pokožce. Dávejte si pozor, zda-li je váš krém smývatelný, nebo ne. Pokud ano, noste s sebou celou tubu a aplikace podle potřeby opakujte. Některé modernější preparáty lze sehnat i ve spreji, čímž se znatelně usnadňuje jejich aplikace. Účinnost vašeho opalovacího krému můžete doplňovat zinkovými tabletami, jelikož zinek pomáhá chránit pokožku před slunečním zářením. Každý krém má určitý UV faktor. Čím větší číslo tohoto faktoru, tím lepší ochrana. To, jak silný faktor budete potřebovat, si musíte vyzkoušet sami. V našich zeměpisných šířkách však většině Vampýrů vystačí faktor kolem 35. Pokud jste extrémně citliví, či se chystáte někam do jižních zemí, nebo vysokých hor, můžete sehnat i krémy které mají UV faktor 100.
Kompletní nabídku opalovacích krémů, které lze objednat přes internet, lze najít na serveru lekarna.cz

Článek:

"Upíři terorizovali rodinu pastora"

Tři měsíce nevěděl reverend Christopher Rowberry z anglického Tottonu, co je klidná noc. Stejně trpěla jeho manželka Karen a jejich nezletilé děti Hannah a Simona. Sotva setmělo, začaly totiž v okolí fary řádit strašidelé bytosti.

Většinou pořádaly své reje na přilehlé zahradě, občas některá z tajemných postav za srdcervoucího kvílení přitiskla tvář k oknu. "Jejich obličeje byly mrtvolně bledé a potřísněny krví, z čelistí jim výhružně trčely nepřirozeně dlouhé špičáky," popsal jejich podobu anglikánský kněz. Jak dodal, po navázání vizuálního kontaktu vykřikovala monstra obscenní poznámky na adresu jeho ženy a dětí, barvité líčila, jaké hrůzy je čekají, až jim padnou pod rukou. Nezůstalo jen u toho. Po nočním běsnění byly pravidelně zdi fary i nedalekého kostela počmárány nemravnými kresbami a sexistickými výroky.

Jak hluboce věřící člověk byl zpočátku přesvědčen, že nevědomky probudil k životu okultní síly, které se mu tímto způsobem mstí. Modlitby, vykuřování příbytku kadidlem, ani znovuvysvěcení chrámu však nepomohlo. Účinnější nebyly ani středověké metody vymítání upírů. Nakonec mu nezbylo, než se obrátit na místní policii. Z tajuplných příšer se vyklubali 25-letý mladík a jeho o rok starší kamarád, kteří se bavili na úkor pastorovy rodiny. Mladší byl odsouzen k jednoletému trestu odnětí svobody, u staršího lékaři odhalili, že trpí bludnou představou, že je upírem. Za denního světla nevychází ven, konzumuje výhradně syrové maso a na jatkách si kupuje hovězí krev. Z vězení, kde stráví 6 měsíců, proto poputuje na uzavřené oddělení psychiatrické kliniky, kde pravděpodobně stráví zbytek života...

 

Moc, a její vliv na vyšší upíry


Je zcela zbytečné snažit se zabít jakýkoliv druh upíra pomocí osikového kůlu a česneku. Jak známo, všem, kteří se kdy pokusili zabít upíra právě tímto způsobem, se podařilo pouze jediné – upíra buď nesmírně pobavili nebo naopak nesmírně rozzuřili. Proto takových prostoduchých metod neužíváme. Užíváme meč. A ještě je třeba mít štěstí. Pokud nemáte štěstí a nerozetnete upírovi, ve snaze jej zabít, mozkovnu, už vám mnoho ze života nezbývá.

Obecně je svět rozdělen do dvou rovin:
materiální a magické. Magická rovina existuje paralelně s fyzickou (energetickou) rovinou. Je zdrojem Moci, magické energie, a zároveň médiem, jímž se tato energie pohybuje. Ačkoli se magický a fyzický prostor do značné míry liší, spojuje je společný rozměr času.

Moc ve své rovině je stejným prazákladem, jako energie v rovině fyzické. Má vlastní zákony a tvoří vlastní emanenci, např. ve formě magických bytostí. Ti, kdož mají přímý přístup k magické rovině, ti se mohou pohybovat v obou rovinách a užívat Moc dle jejich schopností a zkušeností. Moc emanuje též do fyzického světa jako aura, stejně jako fyzické předměty emanují do roviny magické jako tzv. negativní aura. V magickém prostoru se tvoří magické emanence, vytvářené ve fyzickém světě Mocí nadanými a mohou působit skrze rozhraní rovin nebo se emanují v nějaké fyzické podobě v našem, fyzickém světě.

Nižší i vyšší upíři jsou magické bytosti, vyšší upíři jsou bytostmi s přímým přístupem jako například jednorožci, draci či kočky. Mají všechny výhody i nevýhody takovéto formy bytí. Jsou citlivější na některé magické obranné i útočné prostředky, mohou ale sami Moc užívat. Stříbro působí spíše na nižší upíry, posvěcené předměty pak působí podle Moci, jíž disponuje daná emanence boha v magické rovině. Užití některých bylin, jako třeba česneku, je čirou pověrou, vyvěrající z analogie působení léčivých či jedovatých rostlin na fyziologii.

U vyšších upírů se oběvila velmi zvláštní vlastnost spojená s magickým maskováním,
dokáží zamaskovat svou vlastní auru, takže je téměř nemožné zjistit jejich přítomnost pomocí magické detekce.

Upíři a déšť

Kromě jiných dovedností měli umět upíři podle některých etnografů/historiků umět odvrátit déšť. Jak byste tuto schopnost vysvětlili v nějaké obdobě asociačního testu?

Náznak možné odpovědi: Giuseppe Maiello se odvolává na Anafasjeva, který v 19. století vykládal, že ruská představa o vládě upírů nad deštěm vznikla na základě analogie. Podobně jako upír saje krev, dokáže i "vysát" déšť z mraků, takže pak způsobí sucho.

Zdroj: Giuseppe Maiello: Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy, Lidové noviny, Praha, 2004 (knihu jako celek bohužel nemohu doporučit)

Poznámka: Upíři samozřejmě měli dokázat i celou řadu dalších věcí, jiné jim měly být naopak nedostupné, takže je možná zbytečné hledat v jejich vládě nad deštěm nějakou logiku - zvlášť, když tato představa je s upíry spojována pouze někdy/někde...