Runy

     Runy byly písmem starých Germánů, Vikingů a Anglosasů. Základním významem slova runy, které je příbuzné s hornoněmeckým "raunen" (tajemně šeptat), je "tajemství". O jejich původu bylo postulováno několik hypotéz. Podle jedné vznikly runy migrací řecké kurzívy na sever. Jiná za předka run považuje latinku, pro tuto teorii hovoří značná podobnost některých písmen. Nejčastěji citovaný názor však původ run odvozuje z abecedy severoetruských národů.Runové abecedy jsou známy jako futharky či futhorky. Tyto názvy jsou podobně jako názvy ostatních abeced vytvořeny ze zvukových podob prvních písmen ( F, U, Th, A,R, K a F, U, Th, O, R, K).

     Jako u každého písma prošla v průběhu staletí původní podoba run nejrůznějšími změnami. Lze rozlišovat tři hlavní varianty futhorku. Nejstarší, více než dva tisíce let stará podoba, se nazývá germánský futhark prostý. V relativně pozdním runovém období, okolo roku 800 po Kristu se objevují další dvě varianty a to v anglosaské Anglii a ve vikingské Skandinávii.V dnešní době se věštění pomocí runy těší veliké oblibě. Existuje mnoho různých způsobů jak s jejich pomocí věštit, některé dokonce kopírují metody Tarotu.

     Runy se používaly daleko spíše jako posvátné písmo hodné k zaznamenání důležitých událostí nebo k magické ochraně lidí či věcí. Za prapůvodní runový systém (abecedu) se pokládá 24 run neboli starší FUTHARK (název podle prvních 6-ti run), které byly zjeveny Odinovi, když po devět dní a nocí visel na stromě proklát oštěpem v oběť sám sobě. Další runové abecedy mají 16-33 znaků. Mnoho run je svázáno i s bohy starých severských národů - s Odinem, Thorem, Freyou, Lokim (božským předchůdcem Jidáše), a mnoha dalšími. Ale i se zvířaty, stromy atd.

     Vedle futharku existují i speciální sady run, např. větvové runy. Jsou málo známým souborem znaků, založeným na principu různého počtu šikmých čar („větví“) napojených na středový „kmen“. Nápisy vyvedené v tomto typu runy, často navíc ještě z fonetických důvodů barevně odlišné, se pravděpodobně používaly pro zaznamenávání tajných zpráv či magických formulí. Princip tohoto písma trochu připomíná staré keltské písmo ogam ze 4. stol. n. l. Některé runové nápisy se navíc nepsaly zleva doprava, ale jako původní etruské (a dnešní arabské) písmo zprava doleva, nebo dokonce hlavou dolů, což samozřejmě znesnadňuje rozšifrování.

     Germánský futhark je bezesporu nejrozšířenější runovou abecedou- a tím pádem i nejpoužívanější. Obsahuje 24 run, jejichž významy se dočtete níže.

FEHU

Písmeno latinky: F ; Výslovnost: Klasické F ; Fehu se obvkle překládá jako dobytek. Ten byl dříve něčím jako měnou- Fehu proto značí materiální zisk. Fehu má vztah k Freyovi, kterému se obětovávají býci nebo voli. Také k jeho sestře Freye se může vztahovat.

URUZ

Písmeno latinky: U, V ; Výslovnost: Klasické U ; Symbolizuje dnes již bohužel vyhynulého (poslední byl zabit v 17. století) pratura, ohromného býka, o kterém psal třeba i Caesar. Pratr byl symbolem síly a rychlosti. Další význam je déšť, runa tedy může přenášet svou moc pratura na úrodu a být zemědělskou runou. Další význam může být úspěch.

THURISAZ

Písmeno latinky: T ; Výslovnost: anglicá th (thinking) ; Obecně se považuje za nepřízeň přírody nebo démonickou runu. Její jméno znamená Trn. Patří mezi trollí runy (o trollech v kapitole Mytologie). Vyvolává démony, vyskytuje-li se v trojici obrací význam následujících run. Norská poezie bere runu jako trn a přirovnává ji k němu- "musíte-li procházet trní, můžete narazit i na jiná nebezpečí". Pokud je vyryta na potenciálně nebezpečný předmět, ohrožuje ty, kdo jej používají.

ANSUZ

Písmeno latinky: A ; Výslovnost: anglické a (rat) ; Symbolizuje boha, spíše Ásy než Vany. Runa bývá označována jako zdroj jazyka, moudrost. Nejčastěji je spojována s Ódinem, neboť stromem Ansuzu je jasan, kterým byl i Yggdrasil, na kterém se oběsil Ódin. Kvůli Ódinově obětování na jasanu došlo také ke zbožňování jasanu a vše z jeho dřeva bylo lepší než z dřeva jiného stromu, ale to sem nepatří.

RAIDO

Písmeno latinky: R ; Výslovnost: Klasické R ; Tato runa má velké množství významů, hlavním z nich je Cesta a s ní související Jízda na koni, popřípadě- podle slova Reid- i hrom (reid- staronorsky vůz nebo hrom). Runa je pro svůj "hromový" význam občas připisována Thórovi, protože jeho kočár byl podle seveřanů zdrojem blesků a hromů- a z toho vyplývá, že dub, který je nejčastěji zasažen bleskem, je Thorův strom a tudíž náleží runě Raidó. Logické, že?

KANO (KAUNAZ)

Písmeno latinky: K ; Výslovnost: Klasické K ; U této runy není význam jednoznačný. Může to být světlo (ale spíše je to pochodeň) nebo var a vřed, tedy významy, které na první pohled nemají nic společného. Poezie někdy používá pochodeň ve smyslu horečka, takže i to je jeden možný význam, takže je možné Kano spojit s nemocemi a významy pochodeň, var a vředy se najednou spojují. Jeden strý zdroj píše o "dětské chorobě, pálivých bolácích a hnilobě", další, že lidé bod jejím vlivem blednou, což může znamenat chřadnutí.

GEBO

Písmeno latinky: G ; Výslovnost: Tvrdé G s jazykem opřeným o patro ; Značí dar. Může být obětí nebo naopakněčím poztivním, co směřuje od bohů k lidem. Má ochrannou moc a chránila "před edem v poháru"- tedy jako protijed. A zvyk označovat sudy vína XXX.... víte odkud vzešel? (Jsou to tři runy Gebo, tedy zesílená ochrana před jedem).

WUNJO

Písmeno latinky: W ; Výslovnost: Anglické W; Štěstí, prosperita, sláva. Pomáhá udržovat si postavení a nezchudnout, chránila také před možným budocím utrpením. Vyskytl se však i názor, že runa způsobuje intoxikaci.

HAGALAZ

Písmeno latinky: H ; Výslovnost: Klasické H ; Krupobití- přírodní jev i metaforické krupobití střel. Destruktivní, rušivá a záporná runa. Krupobití- i vliv runy- je něčím mimo lidskou kontrolu. Protože v Skandinávii byla úroda chráněna před zimou a krupobitím hořícími koulemi/obručemi, spekuluje se o tom, estli není možné něčím podobným runu neutralizovat.

NAUTHIZ

Písmeno latinky: N ; Výslovnost: Klasické N ; Je potřebou, překážkou či nedostatkem. Někdy se označuje jako "runa osudu" a vztahuje se k Nornám. Říká se, že pokud je vyryta nehtem, pomáhá. Význam se tedy pohybuje od pomoci po pokraj smrti a zoufalou snahu přežít. Nauthiz může znamenat jitou naději nebo spíše nesná, ze které je možné se dostat jen tvrdou prací.

ISA

Písmeno latinky: I ; Výslovnost: Anglické I (ice) ; Značí led, tvoří dvojici s krupobitím a stejně jako ono je nepřátelskou silou. Isa by však také mohla poilovat sílu kouzel.

JERA

Písmeno latinky: J ; Výslovnost: Anglické Y na začátku slova (yes) ; Rok, žně s dobrou úrodou a rok blahobytu- z těchto významů vyplývá, že Jera je pozitivní a znamená Hojnost. Runa je spojována s létem a úrodou, přičemž úrdné a teplé léto mělo pro severské kmeny velký význam.

EIHWAZ

Písmeno latinky: Y ; Výslovnost: Podobně jako Jera Patří tisu, stromu, jehož hlavní využití spočívalo ve výrobě luků. Tis je runovou poezií velmi uctíván a je vyzdvihován pro svou odolnost, ochranu před požáry, zelenost atd. Křesťané považovali tis za strom čarodjnic, ale i jako obranu proti nim, což se mi zdá jako uhozené.

PERTHO

Písmeno latinky: P ; Výslovnost: Klasické P ; Její význam je nejméně jasným ze všech. Anglosasové používají vysvětlení hráč šachu. Další význam by mohl vzejít od podoby ke slovu pizda, což je ženské pohlaví. Mohla by to tak být runa ženské plodnosti (a tím pádem i bohyně Frigg). Což je logické, protože jinak by byla mužská runa plodnosti Inguz bez páru. Další možný význam staví na podobnosti s petra, kamenem, a tedy se podle něj předpokládá, že jde o magické síly země.

ALGIZ

Písmeno latinky: Z ; Výslovnost: Něco mezi Z a R Ochrana, jak jako amulet, tak jako bezpečné přístřeší. Název pochází buď z ealgian- chránit nebo výrazem pro losa (Caesar o něm píše, že spí vestoje, aby mohl snadno uprchnout před nebezpečím a symbolizuje tak ochranu). Protože runa může někomu připadat jako vzpínající se rozevřená ruka, může být žádostí o ochranu a sílou odrážející Zlo.

SOWULO

Písmeno latinky: T ; Výslovnost: Klasické S Slunce. Slunce bylo velmi důležité pro stará náboženství jako zdroj života. Významem je světlo, které chrání a naděje a pomoc pro námořníky.

TEIWAZ

Písmeno latinky: T ; Výslovnost: Klasické T ; Je bezesporu zasvěcená bohu války- Týrovi. Byla velmi často používána v boji jako ochrana a pomoc, ryla se do mnoha amuletů a do zbraní. Teiwaz si údajně staří válečníci vyezávali do masa, aby zemřeli v bji a dostali se tak do Vallhaly.

BERKANA

Písmeno latinky: B ; Výslovnost: Údajně by to měl být zvuk, který se vydává při prudkém vydechnutí bez našpulených rtů, ale když jsem to zkoušel, tak jsem jenom poprskal okolí a zvuk jsem skoro nezaznamenal. Je zasvěcena bříze, která je spojována s rituály plodnosti na jaře. Bohyní jara byla Idunn, jejíž zdraví a krása symbolizovaly svěžest jara, takže by Berkana mohla být její runou. Runa znamená zdraví a s tím související plodnost.

EHWAZ

Písmeno latinky: E ; Výslovnost: Klasické E Kůň. Koně byli posvátní a z chování některých koníí se věštilo. Kůň býval před pokřesťanštěním zvířetem kladných hrdinů a připisovala se mu např. věrnost ke svému pánu.

MANNAZ

Písmeno latinky: M ; Výslovnost: Klasické M ; Člověk. Nese ochrannou a obranou moc. Runová poezie je buď pesimistická a říká, že člověk neunikne svému osudu a nakonec stejně zemře, ale někdy také optimistická a zmiňuje se o lidech jako o soli země.

LAGUZ

Písmeno latinky: L ; Výslovnost: Klasické L ; Voda, která se možná pokládá za zdroj plodnosti. Někdy se uvádí, že původní význam zní bylina nebo pórek, používaný ve falických obřadech. Runa je zasvěcena hlavnímu z Vanů, Njórdovi.

INGUZ

Písmeno latinky: - N ; Výslovnost: Nosové N (sklenka) ; Patří bohu Freyovi, patronu mužské plodnosti, takže je celkem jasné, co je její mocí. Ano, runa mužské plodnosti a pravděpodobně protějšek Pertho.

OTHILA

Písmeno latinky: O ; Výslovnost: Klasické O ; Znamená dědictví, vše, co lze předat dalším generacím, ať majetek nebo dučevní hodnoty nebo tradice. O runě se zmiňuje jen anglosaská poezie, která je navíc silně poznamenána křesťanstvím, které narušuje staré tradice.

DAGAZ

Písmeno latinky: D ; Výslovnost: Anglické th (than) ; Den a jeho bezpečí, který je mnohem lepší než hrůza z noci. Je zdrojem naděje a bezpečí. Opět se také bohužel zachovaly jen křesťanstvím poznamenané anglosaské popisy.

     Run je samozřejmě mnoho druhů, a proto vám teď ukážu další z nich: